Ана тили – хәлиқ қәлби, асасий вә әң рошән бәлгүси               Ана тили – хәлиқ қәлби, асасий вә әң рошән бәлгүси

Уйгурско-русский, русско-уйгурский словарь
Кибиров Ш., Цунвазо Ю.
Илиев А., Дельцова Э.
 

назад

к...
кабисә
кава
кавап
каж
каззап
кази-паза
каинат
кайиш
какиримақ
каккук
кала
калампай
калач
калла
калләк
калликесәр
калпук
калтә
калтәк
кам
кама
камаләт
камил
камчил
камчилиқ
кан
канай
канап
канар
капаләт
капаләтнамә
капир
кар
каравәт
карамәт
карван
кариз
карнәй
кархана
касапәт
касип
катәк
катип
кашила
кашки
кәзмәк
кәйзә
кәйип
кәйн
кәйнигә
кәйнидә
кәйпият
кәлгүси
кәлкүн
кәлмәк
кәлтүрмәк
кәмән
кәмбәғәл
кәмбәғәлчилик
кәмзәл
кәмтәр
кәмчәт
кәнҗә
кәң
кәңәйтмәк
кәңлик
кәңри
кәпә
кәплимәк
кәптәр
кәпшәрлимәк
кәрмәк
кәсип
кәсипчи
кәсир
кәскин
кәскинлик
кәсләнчүк
кәсмәк
кәт
кәтмәк
кәтмән
кәһәтчилик
кәч
кәчки
кәчқурун
кәчмәк
кәчүрмәк
кәчүрүм
кәшпият
кәштә
кевәз
кейин
кекәрәп
кекәч
келәңсиз
келәчәк
келин
келиш
келишим
келишкән
келишмәк
кемә
кемимәк
кеңәш
кепил
кепинәк
керәк
керәксиз
керилип
керкәмлик
кесәл
кесәлхана
кесивәтмәк
кесиш
кечә
кечә-күндүз
кечик
кечикиш
кечикмәй
кечикмәк
кечилик
кигиз
кийгүзмәк
кийим
кийиндүрмәк
кийинмәк
киймәк
ким
кимәрмәк
кимду
кимни
кимниң
кинайә
кинәш
кир
киргүзмәк
кирим
кириш
киришмәк
кирлик
кирмәк
кирпә
кирпик
китап
китапхана
китапчә
кичик
киши
кодаң
коза
кокат
колимақ
комзәк
кона
конириған
кониримиған
коничә
кор
котулдақ
котулдимақ
коча
кочилимақ
көвүк
көз
көзәйнәк
көйдәрмәк
көймәк
көйнәк
көйүмчан
көйүнмәк
көк
көкәрмәк
көкрәк
көктат
көктатлиқ
көкүч
көл
көләм
көлчәк
көмүр
көн
көндүрмәк
көнмәк
көнүкмә
көнүкмәк
көңүл
көңүлчәк
көп
көпәймәк
көпәйтмәк
көпчилик
көрәлмәслик
көрәң
көргәзмә
көриниш
көркәм
көрмәк
көрпә
көрпәз
көрсәтмә
көрсәтмәк
көрситиш
көрүк
көрүмсиз
көрүнмәй
көрүнмәк
көрүнүш
көрүшмәк
көрүшүш
көтәрмәк
көтирилмәк
көтириш
көтрә
көч
көчәрмәк
көчәт
көчмәк
көчмән
көчүрмә
көшимәк
купайә
кучул
күз
күзәтмәк
күзәтчи
күзлүк
күй
күйә
күйоғул
күйчи
күл
күлдирмәк
күлкә
күлкилик
күлмәк
күлрәң
күмүч
күн
күнгәй
күндә
күндәш
күндилик
күндүзи
күнлүк
күп
күрәш
күрәшкүчи
күрәшчи
күркә
күтмәк
күч
күчәмәк
күчиниш
күчлүк
күчсиз
күчүк

Поиск

 

Опрос

Ваш уровень уйгурского:
 
 
 
 
 
 

Счётчики

Яндекс.Метрика