Ана тили – хәлиқ қәлби, асасий вә әң рошән бәлгүси               Ана тили – хәлиқ қәлби, асасий вә әң рошән бәлгүси

Уйгурско-русский, русско-уйгурский словарь
Кибиров Ш., Цунвазо Ю.
Илиев А., Дельцова Э.
 

назад

б...
бавкән
бағ
бағвән
бағлам
бағлаштурмақ
бағлиғучи
бағлимақ
бағлинишлиқ
бадам
бадаң
бажа
баҗ
баҗа
базар
базған
бай
байиқи
байқимақ
байқимас
байлиқ
байрақ
байрақдар
бақи
бақмақ
бал
бала
бала-җақа
бала-қаза
балағәт
балахор
балдақ
балдур
балилар
балилиқ
балилимақ
балиятқа
балхана
банә
бап
баплап
бар
баравәр
барақ
бараң
барат
барлиғи
барлиқ
бармақ
басқунчи
басқуч
басма
басмақ
басмихана
батрақ
батур
батуранә
батурлуқ
бахши
баһа
баһалиқ
баһалимақ
баһанә
баһар
баш
башақ
башкесәр
башкийим
башқа
башқидин
башқичә
башқурмақ
башламчилиқ
башланғуч
башланма
башланмақ
башлиқ
башлимақ
башлиниш
башмалтақ
башпанасиз
башта
башчи
бая
баян
баянат
баяннамә
бәг
бәғәрәз
бәдән
бәдиий
бәҗәрмәк
бәз
бәзгәк
бәздүрмәк
бәзи
бәзидә
бәзлимәк
бәзмәк
бәйгә
бәк
бәкә
бәкитмәк
бәл
бәлбағ
бәлгү
бәлгүләнмәк
бәлгүлик
бәлгүлимәк
бәлгүсиз
бәлдәм
бәлдимәк
бәлдиң
бәлдүк
бәлким
бәлли
бәлчи
бәндә
бәнт
бәңваш
бәңги
бәңгилик
бәравәр
бәрбат
бәрг
бәрдаш
бәрибир
бәрқут
бәрмәк
бәрпа
бәс
бәсләшмәк
бәсчи
бәт
бәтбәхт
бәтқилиқ
бәтләм
бәтлимәк
бәтнам
бәхит
бәхитлик
бәхитсиз
бәхитсизлик
бәхтияр
бәхудүк
бәһшәндә
бәш
бәшатар
бәшинчи
бәширә
бәшлик
беарам
бевапа
беваситә
беганә
бегиз
бегуна
беғир
беғиртақ
беғишланмақ
беғишлимақ
бедә
беҗингүл
безәк
безәлгән
безәр
безәримәк
безимәк
бейимақ
бекар
бекартәләп
бекарчилиқ
бекәт
беқимсиз
беқинда
беқинмақ
белиқ
белиқчи
бемаза
бемалал
бемәһәл
бена
бенакар
бениһая
бепаян
бепәрва
бери
беривәтмәк
берилмәк
беркәт
бесивалмақ
бесиқмақ
бесиқтурмақ
бесим
бетап
бетәр
бетәрәп
бехәтәр
бехи
бехил
беһәйвәт
беһи
беһөдә
бечарә
биз
бизни
бизниң
бийил
биқин
биқсимақ
биләй
биләк
билән
биләрмән
билдүрмәй
билдүрмәк
билҗирлимақ
биливалмақ
билим
билимәк
билимлик
билимсиз
билимчан
биллә
билмәк
бинаән
бир
бирадәр
бираз
бирақ
бирәв
бирдә
бирдәк
бирдәм
бирдинла
бири
бирикмә
бирикмәк
бирини
биринчи
бирқетим
бирқисман
бирләшмә
бирлик
бирлишип
бирлишиш
бирмунчә
бирнемә
бирпәс
бирталай
биртуташ
бис
бислимақ
бит-чит
бих
бова
бовай
бовақ
боға-җома
боғаз
боғмақ
боғуз
боғузлимақ
боғулмақ
боғум
боғуч
бодимақ
бодруқ
боҗа
боз
бозармақ
бозәк
бозлимақ
бой
бойдақ
бойимақ
бойичә
бойлап
бойлуқ
бойсунмақ
боқуш
болар
болған
болди
болдурмақ
болҗимақ
болиду
болимақ
болқа
болмайду
болмақ
болмиғур
болмиса
болса
болу
бопа
бопилимақ
бопту
бор
бора
боран
борсуқ
борч
босармақ
бостан
босуға
босут
бота
ботқа
бохча
боһран
бош
бошаң
бошатмақ
бошимақ
бошлуқ
боюмақ
боюн
боюнчақ
бояқ
бояқчи
боянмақ
бөгән
бөдрә
бөдүнә
бөдүр
бөҗәймәк
бөҗән
бөк
бөкә
бөләк
бөләкчә
бөлгүнчи
бөлҗүргән
бөлмә
бөлмәк
бөлүм
бөлүмәк
бөлүнмәк
бөрә
бөрәк
бөриемәс
бөшүк
бу
буға
буғдай
буғдайлиқ
буду
будушқақ
бузақи
бузақилиқ
бузғун
бузғунчилиқ
бузмақ
бузуқ
бузулмақ
бузулмиған
бузулуш
буйруқ
буйрумақ
буйрутмақ
буқа
булақ
булаң
булаңчи
булбул
булған
булғар
булғимақ
булҗутмай
булимақ
булмақ
булту
булуң
булут
булутлуқ
бурадәр
буралмақ
бурға
бурғулимақ
бурғуч
буримақ
бурнакүн
бурулмақ
бурулуш
бурун
бурунқи
бурунқидәк
бурут
бус
бут
бутнимақ
бутпәрәстлик
буюм
буян
бүгүлүк
бүгүн
бүҗәк
бүк
бүрәндә
бүргә
бүркүт
бүюк

Поиск

 

Опрос

Ваш уровень уйгурского:
 
 
 
 
 
 

Счётчики

Яндекс.Метрика